• messenger
  • Questions and Answers
  • Contact Us
  • search
Close

SOTOZEN.COM > Library > Telephone of the Heart

Telephone of the Heart

1. From Happiness to Nirvana

Rev. Shoshun Morita, Chokoji, Shizuoka Prefecture

2. Relishing Impermanence

Rev.Tairyu Kozuki, Taioji, Mie Prefecture

3. Restart

Rev.Kodo Washiyama, Daichinji, Okayama Prefecture

4. Have a stick before falling down

Rev.Shomyo Sato, Erinji, Miyagi Prefecture

5. Fear of the Tip of My Nose

Rev.Shinetsu Fukushima, Chokoji, Saitama Prefecture

6. Rejoining Hands

Rev.Tenshu Someya, Anzenji, Ibaraki Prefecture